Kişisel Verileri İşleme Politikası

FXsiteleri Limited (FXsiteleri) Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerinize ilişkin Anayasal güvence altına alınmış olan kişisel hak ve özgürlüklerinize saygı duyar, söz konusu kişisel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda en iyi gayreti gösterir müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir. Tüm çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında ve mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt etmektedirler. Tüm çalışanlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin sınırlama ve düzenlemelere tam olarak uyarlar.

FXsiteleri Limited’den yatırım hizmeti almak, ürün temin etmek ya da FXsiteleri ve sunmuş olduğu hizmetler ile ürünlere ilişkin bilgi almak amacıyla bildirdiğiniz veya FXsiteleri olarak çeşitli kanallarla temin ettiğimiz kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, internet şubelerimiz, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, vb gibi yöntemler ile Kurumumuz müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili kanunlarda daha uzun süre öngörülmediği ya da dava zamanaşımı ile uyuşmazlık ortaya çıkması halinde bu süre ile sınırlı olmamak üzere uyuşmazlık konusu olay sonuçlanıncaya kadar geçecek süre hariç FXsiteleri ile olan müşteri ilişkiniz devam ettiği sürece saklanmakta ve işlenmektedir.

FXsiteleri, kişisel verilerinizi; kanunen alınmasının zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması, hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi, FXsiteleri'ne ilişkin bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya da, Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde FXsiteleri lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı, şartları ile toplamakta ve kurumumuzca ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, kurumumuzun mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti ile sermaye piyasası faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, yargı organları ile diğer yasal mercilere, mevzuatın izin verdiği hallerde Şirketimizin destek hizmeti veya hizmet aldığı yurt içi – yurt dışı finansal kuruluşlara ya da diğer tüzel ve gerçek kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bilgi aktarımının gerekli olduğu kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

FXsiteleri, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi, yetkisiz kişilerin erişimlerinin engellenmesi ve güvenli ortamlarda saklanması amacıyla, yetki erişimlerinin sınırlandırılması, şifreleme, personelimiz ile gizlilik sözleşmelerinin imzalanması, fiziki ortamda tutulan kişisel verilere ilişkin fiziki güvenlik önlemleri alınması gibi gerekli idari ve teknik önlemleri almış olup kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Kişisel verilerinizin Kurumumuz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Söz konusu hakları kullanabilmeniz için, destek@fxsiteleri.com adresine mail atmanız yeterlidir.